Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

A-kassan för dig!

Vårt syfte och ändamål är att betala ut ersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet. Vi har cirka 50 000 medlemmar. Har du några frågor om oss eller verksamheten är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Ett medlemskap i vår a-kassa ger dig trygghet.

Verksamhetsområde

A-kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda tjänstemän inom finans- och försäkringsområdet och företagare i egenskap av entreprenörer inom finans- och försäkringsområdet.

Verksamheten regleras i kassans stadgar. De lagar och förordningar som styr arbetslöshetsförsäkringen är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, samt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. 

Här kan du läsa lagarna och därtill hörande föreskrifter, förordningar och aktuella rättsfall.

Organisationsnummer

816400-5244

Organisation

A-kassan har sitt säte i Stockholm där all handläggning sker både när det gäller medlemskap och ersättning. A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman. Föreningsstämman väljer a-kassans styrelse. Styrelsen ansvarar för a-kassans organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassas styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter. En av ledamöterna och en av suppleanterna är statens representanter och utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Chef för Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa är Wioletta Bergner, som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Försäkringsansvarig är Heléne Carlsäter.

Läs våra stadgar och vår senaste årsredovisning

Stadgar

Årsredovisning 2023